Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van Forbici.
 • Forbici: De gebruiker van de Algemene Voorwaarden en tevens opdrachtnemer. Forbici is een eenmanszaak. Forbici is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72529288. 
 • Klant: Natuurlijke- of rechtspersoon die aan Forbici Opdracht geeft om diensten te verrichten.
 • Dienst(en): Alle dienst(en) die Forbici in het kader van een geaccepteerde Opdracht verricht.
 • Document(en): Alle door de Klant aan Forbici beschikbaar gestelde Documenten, zoals scripties.
 • Opdracht: Onderdeel van de tussen de Klant en Forbici geldende Overeenkomst, waarbij Forbici zich jegens de Klant verbindt om bepaalde diensten te verrichten.
 • Oplevertermijn: De Oplevertermijn is een uiterlijke datum en tijdstip waarvoor het afgesproken onderdeel van de Opdracht door de Klant moet zijn opgeleverd, zoals vastgelegd in de Planning.
 • Overeenkomst: de door de Klant en Forbici schriftelijk overeengekomen afspraak tot de uitvoering van de Opdracht alsmede de voorwaarden waaronder de Opdracht zal worden uitgevoerd.
 • Nakijktermijn: De Nakijktermijn is een uiterlijke datum en tijdstip waarvoor het Document moet worden nagekeken.
 • Partijen: Forbici en Klant.
 • Planning: De Planning is een (online) document of waarin afspraken tussen Forbici en de Klant worden gemaakt met betrekking tot de Nakijktermijn van de (verschillende onderdelen van de) Opdracht.
 • Begeleiding: Scriptiebegeleiding en aanverwante werkzaamheden.
 • Begeleidingsuur: een tijdseenheid van zestig minuten in de vorm van scriptiebegeleiding of aanverwante werkzaamheden.
 • Begeleider: de door Forbici aan de Klant toegewezen (scriptie)begeleider.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

 1. Forbiciscriptiebegeleiding.nl is een website voor het redigeren en corrigeren van scripties, papers, essays, (stage)verslagen en andere onderwijsgerelateerde teksten die geschreven zijn in het Nederlands, Engels of Italiaans.
 2. Forbici is rechtsgeldig vertegenwoordigd door Annemijn van der Schaar
  • Vestigingsadres: Albertus Perksteeg 27A, 1217MA, Hilversum, Nederland.
  • E-mailadres: [email protected]
  • KvK-nummer: 72529288
  • Telefoonnummer: +31(0)641853945
  • Btw-nummer: NL069087416B01

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten die tussen Forbici en Klant worden gesloten.
 2. Wanneer blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is dan blijven de rest van de bepalingen volledig van toepassing.
 3. Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Dit is ook het geval wanneer een situatie plaatsvindt die niet in deze in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
 4. Wanneer Forbici niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Forbici het recht verliest om in andere gevallen wel tot strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 4. Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Forbici niet.

 

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod aanvaardt.
 2. Forbici bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. De Klant verklaart expliciet dat deze Algemene Voorwaarden hem of haar voorafgaand aan de Opdracht ter hand zijn gesteld. De Klant verklaart bovendien expliciet de inhoud van de Algemene Voorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 4. De privacyverklaring van Forbici vormt een integraal deel van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een Klant overgaat tot aankoop van scriptiebegeleiding.
 2. Forbici zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Forbici rust een inspanningsverplichting. Forbici garandeert nimmer dat met de dienstverlening een bepaald resultaat wordt geboekt.
 3. Forbici draagt er zorg voor dat de werkzaamheden worden verricht door terzake deskundige Begeleiders.
 4. Indien Forbici dit opportuun acht, kan zij voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst ter zake kundige derden inschakelen.
 5. De data en de wijze waarop de werkzaamheden door Forbici ten behoeve van de Klant zullen plaatsvinden, worden in overleg tussen de Klant en de Begeleider en/of Forbici vastgelegd.
 6. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en Documenten, waarvan Forbici en/of de Begeleider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Forbici en/of de Begeleider worden verstrekt.

 

Artikel 7. Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen Forbici en de Klant samen in overleg gaan om de Overeenkomst aan te passen.
 2. Forbici kan zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te komen een verzoek tot wijzigingen van de Overeenkomst weigeren.

 

Artikel 8. Annulering van Opdracht door Forbici

 1. Forbici heeft het recht om de Opdracht te annuleren nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Op het moment dat Forbici de Opdracht annuleert wordt zo snel mogelijk contact gezocht met de Klant.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Forbici, zal Forbici in overleg met de Klant zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Klant toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Forbici extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Forbici is nooit gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding als gevolg van ontbinding van de Opdracht of Overeenkomst.

 

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. De Klant heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de termijn van tien dagen. De termijn van tien dagen gaat in op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. 
 2. Indien de Klant gebruik wil maken van zijn of haar herroepingsrecht, meldt hij of zij dit binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn aan Forbici op ondubbelzinnige (elektronische) wijze.
 3. Forbici stuurt na ontvangst van de melding zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel een ontvangstbevestiging. 
 4. Forbici vergoedt, met uitzondering van situatie zoals bedoeld in lid 5 en lid 6 van dit artikel, alle door haar ontvangen betalingen van de Klant, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant de herroeping meldt.
 5. Indien en voorzover Forbici de werkzaamheden onder de Opdracht deels heeft uitgevoerd gedurende de in de lid 1 genoemde termijn en de Klant daarbij heeft ingestemd met het aanvangen van de werkzaamheden binnen deze termijn is Forbici nimmer verplicht het bedrag dat gelijk staat aan het door haar uitgevoerde gedeelte van de Opdracht aan de Klant terug te betalen. In een dergelijk geval betaalt Forbici alleen het nog niet-voltooide gedeelte van de Opdracht aan de Klant terug, welk gedeelte gelijk staat aan een of meerdere Begeleidingsuren of een eenheid daarvan.
 6. Indien en voorzover Forbici de werkzaamheden onder de Opdracht volledig heeft uitgevoerd gedurende de in de lid 1 genoemde termijn, vervalt het in dit artikel beschreven herroepingsrecht volledig.
 7. Ingeval een situatie zoals bedoeld in lid 5 en/of lid 6 van dit artikel zich voordoet, verklaart de Klant hierbij geheel danwel gedeeltelijk af te zien van zijn of haar herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

 

Artikel 10. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Forbici, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend.
 2. Het eerste intakegesprek tussen de Klant en begeleider, mits telefonisch of online gevoerd, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 3. Alle in aanbiedingen en offertes vermelde bedragen zijn in euro’s.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Forbici niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 11. Bewaren van Documenten

 1. Documenten van de Klant worden maximaal een jaar op de server van Forbici bewaard.

 

Artikel 12. Nakijktermijn van Begeleiding

 1. Bij het afnemen van scriptiebegeleiding wordt een maximale Nakijktermijn vastgesteld.
 2. Het is aan de Begeleider zelf te bepalen wanneer het Document wordt nagekeken, zolang de oplevering van het nagekeken Document binnen de deadline valt.
 3. De Nakijktermijn wordt van te voren gecommuniceerd naar de Klant via e-mail of WhatsApp. De Nakijktermijnen van de verschillende onderdelen van de Opdracht zijn ook terug te lezen in de Planning.
 4. Wanneer de Klant een deadline, zoals afgesproken en vastgelegd in de Planning, niet haalt, dient de Klant dit vóór de afgesproken Oplevertermijn aan te geven bij de Begeleider. De Klant en de Begeleider spreken samen een nieuwe Oplever- en Nakijktermijn af. 
 5. Indien de Klant de Oplevertermijn niet nakomt en dit niet vóór deze datum aangeeft bij de Begeleider, is het aan de Klant om een nieuwe Oplevertermijn af te spreken met de Begeleider. De Begeleider bepaalt in dergelijke situaties wat de vernieuwde Nakijktermijn is.
 6. Wanneer de Begeleider de deadline niet haalt, zal Forbici de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen. 
 7. De Klant kan zich niet beroepen op het niet tijdig ontvangen van het nagekeken Document als er problemen zijn met elektronische hulpmiddelen en hierdoor het nagekeken Document op een later tijdstip door de Klant wordt ontvangen.

 

Artikel 13. Prijzen

 1. De diensten zijn vrijgesteld van btw.

 

Artikel 14. Betaling en incassokosten

 1. Betaling (van de eerste betalingstermijn) dient te geschieden vóór de aanvang van de werkzaamheden. Betaling kan uitsluitend achteraf plaatsvinden indien Forbici en de Klant hiermee hebben ingestemd, op een door Forbici aan te geven wijze.
 2. Indien Forbici en de Klant hebben ingestemd met een betaling achteraf, dient deze betaling binnen zeven dagen na verzending van de factuur te geschieden.
 3. Indien de Klant in gebreke blijft in de betaling, is de Klant van rechtswege in verzuim. Forbici zal in dat geval de werkzaamheden opschorten tot het moment waarop de Klant is overgegaan tot betaling.
 4. Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn of haar betalingsverplichtingen, dan komt de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Klant, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 15. Annuleren Opdracht

 1. Indien de Klant een Opdracht annuleert dan is de Klant verplicht de in uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten aan Forbici te vergoeden.
 2. Indien de Klant Begeleidingsuren heeft aangekocht en de Klant zegt de Overeenkomst op voordat alle Begeleidingsuren zijn gebruikt, vindt geen terugbetaling van deze Begeleidingsuren plaats, tenzij sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Partijen treden met elkaar in overleg over de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd. Hoewel de Opdracht naar beste inzicht, vermogen, en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zijdens Forbici wordt uitgevoerd, kan Forbici geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen in het kader van de Overeenkomst. Forbici komt dan ook geen enkele aansprakelijkheid toe in verband met de beoordeling door de beoordelende onderwijsinstelling van de kwaliteit (waaronder het cijfer) van de door de Klant zelf te schrijven scriptie.
 2. Forbici is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst redelijkerwijs mag worden vertrouwd.
 3. Forbici is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Forbici is uitgegaan van de door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien Forbici aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Forbici beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Forbici is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant ondervindt doordat de Opdracht door Forbici wordt geweigerd.
 6. Forbici kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de bij Forbici of derden opgeslagen Documenten.
 7. Forbici kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen en eventuele schade van de Klant door het niet halen van de Nakijktermijn.
 8. Forbici kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, hieronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke de Klant mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de Opdracht..

 

Artikel 17. Overmacht

 1. De Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop Forbici en/of de Klant geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Forbici en/of de Klant niet in staat is zijn of haar verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheden worden zijdens Forbici onder meer gerekend, doch niet beperkt tot: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting bij ziekte, machinedefecten (computers inbegrepen), technische storingen en overmacht bij het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord.
 3. Forbici heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Forbici haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Forbici en de Klant kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Nadere bepalingen omtrent de geheimhouding en de waarborging van de privacy van de Klant zijn opgenomen in de privacyverklaring van Forbici.

 

Artikel 19. Klachten 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant direct, maar in ieder geval binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk te worden gemeld aan Forbici middels het versturen van een e-mail aan [email protected] Indien de klacht na beëindiging van de werkzaamheden onder de Overeenkomst ontstaat, dan is de Klant verplicht deze binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht te melden. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkoming en het bewijs hiervan te bevatten, zodat Forbici in staat is adequaat te reageren.
 1. Indien een klacht gegrond is, zulks ter beoordeling van Forbici, zal Forbici de werkzaamheden onder de Overeenkomst alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Restitutie van reeds verbruikte Begeleidingsuren is nimmer mogelijk, tenzij sprake is van een ernstige tekortkoming in de uitgevoerde werkzaamheden door Forbici.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Forbici partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Forbici gevestigd is.
 3. Forbici behoudt zich het recht voor de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te veranderen.